Ceny Nadace ČLF za rok 2014

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo roku 2014

Z oceňované tvorby roku, kterou tvoří díla podpořená Nadací vybrala tentokráte porota, vedená literárním vědcem prof. Petrem A. Bílkem, tři velmi hodnotné práce, které si všechny zaslouží ocenění a stanovila proto pro ně pořadí tří cen.

1. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2014

O českou národní identitu - František KAUTMAN / PULCHRA, 2014 (1.), váz., 636 str.

Rozsáhlá práce literárního historika Františka Kautmana se snaží nalézat možná východiska pro začlenění českého národa do současného komplexu evropských regionů, respektive do soudobého světa. V úvodní části knihy František Kautman popisuje geopolitickou, kulturní a společenskou situaci před vznikem samostatného Československa. Následují kapitoly o vzniku republiky v roce 1918 a masarykovské politice první republiky, roli Beneše a dalších významných politických a kulturních osobností a jejich vlivů na občanský život. Pokračuje druhou republikou, protektorátem, zlomovým rokem 1948, kdy se moci chopili komunisté, neblaze proslulými padesátými léty a uvolněnými léty šedesátými. Zabývá se normalizací, šedými léty sedmdesátými a osmdesátými, vznikem občanských iniciativ a opět zlomovým rokem 1989. Kautman tak čtenáře provede naší téměř stoletou historií a v důsledku analýzy společenských a politických zvratů a proměn přemýšlí o české národní identitě. Kniha však není jen „jakousi" historickou studií, Kautman svou práci odvozuje od analýz a konfrontací tvorby významných myslitelů, filosofů a spisovatelů, jejichž díla s rozebíraným tématem přímo souvisejí. Jejich vyhraněné názory vycházející z ideových stanovisek od moderní demokracie po selský konzervatismus, zařazeny do širšího kulturního kontextu tak neustále nabádají k hledání odpovědí na otázky, které stojí obecně před současným lidstvem. Studie Františka Kautmana tak vedle filosofie, historie a literatury přesahuje v obory, jak sám autor říká, čtyř E, tedy etiky, estetiky, ekologie a ekonomiky. Sám Kautman knihu považuje za své životní dílo.

PhDr. František Kautman, CSc.

Ceny Nadace ČLF za rok 2014

Prozaik, básník, literární vědec a překladatel František Kautman se narodil 8. ledna 1927 v Českých Budějovicích. V letech 1945–49 studoval na Vysoké škole politické a sociální v Praze, v letech 1952–57 v Literárním institutu Maxima Gorkého v Moskvě. Byl šéfredaktorem nakladatelství Československý spisovatel, redaktorem časopisu Kultura a později pracovníkem Encyklopedického ústavu ČSAV a Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Těžištěm jeho vědecké práce byla bohemistika, později komparatistika a výzkum interpretace literárního díla. Za normalizace nesměl oficiálně publikovat a pracovat ve svém oboru. Patřil mezi první signatáře Charty 77, v disentu byl aktivní zejména v oblasti samizdatu.

Knižně vydal:
Odborná díla
S. K. Neumann. Člověk a dílo 1875–1917 (1966)
Boje o Dostojevského (1966)
Literatura a filozofie (1968)
F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij (1968)
Masaryk, Šalda, Patočka (1990)
Svět Franze Kafky (1990, 1992 pod názvem Franz Kafka)
Dostojevskij – Věčný problém člověka (1992, 2004)
Naděje a úskalí českého nacionalismu (1992)
Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského (1993)
K typologii literární kritiky a literární vědy (1995)
O literatuře a jejích tvůrcích (1999)
O smyslu oběti – Biblické reflexe (2003)
Dále knihu básní Opilý satelit (1966) a prozaické knihy Nádhera rovnováhy (1969), Mrtvé rameno (1992), Prolog k románu (1992), Jak jsme s Jackem hledali svobodu (1995), Román pro tebe (1997) a Alternativy (2014).
Podstatná část Kautmanova díla zůstává dosud v rukopise, vedle básní a svazku literárních esejů jde zejména o více než dvacetisvazkovou Bilanci, obsahující deníkové záznamy, prózy, poezii, úvahy, filozofické práce a eseje.

2. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2014

Volný způsob - Josef Janda / DYBBUK, 2014 (1.), váz., 373 str.

Sbírka Volný způsob shrnuje dosud nevydané básnické soubory a cykly Josefa Jandy, které vznikaly od poloviny sedmdesátých do konce osmdesátých let minulého století. Jako komplementární ilustrační doprovod byly zařazeny koláže, jež autor systematicky sestavuje od roku 2011. Společný jmenovatel těchto slovních i výtvarných projevů představuje bezesporu mimořádný dar nevymyšleného – nevymyslitelného, spontánního až nechtěného, z podstaty objektivně, z autentických procesů a stavů skutečnosti samé generovaného humoru:
„V rámci podmořského výzkumu / jsme u dna narazili / na mohutnou vrstvu usazenin / utvořenou ze zbytků námořních kapitánů / Největší část z toho tvořily / ulity maličkých Cousteauů / které na západoafrickém pobřeží / byly používány jako výtečné platidlo / a to přesně do příchodu bílého muže."
I přesto však Jandovy texty působí a také fungují jako biograficky skutečný, žitý živel, organická buněčná matrice či kadlub, do nichž básník průběžně a nárazovitě nalévá zjevně dosti paradoxně uspořádaný chaos svého vnitřního i vnějšího světa-prožitku. Tato senzitivita již nepotřebuje literárně korektní, „matoucí" sofistikované okliky, čas a prostor života a básně tu alespoň v jisté výrazné a zaznamenáníhodné míře a struktuře splývá v jedno jediné, přetržité, slastně trýznivé kontinuum:
„...nic mi nebaví chtěl bych jeřáb a zvedat věci do vejšky a pak je pouštět až by se roztřískaly vo zem
ty věci vo zem na malý kousky s vypoulenejma vočima na zdi čmárá sprosťárny kdepak ten na něj si
jen tak někdo nepřijde s politováním vám musím oznámit že dnes v dopoledních hodinách mi zemřela
pravá polobotka levá se ještě trochu cuká ,vrr vrr' řekl vlk v pohádce a začali s Karkulkou holdovat
z jedné strany zoo a z druhé pedofilii... "

Josef Janda

Ceny Nadace ČLF za rok 2014

Básník, prozaik a publicista Josef Janda se narodil 8. května 1950 v Jindřichově Hradci, vyrůstal v Příbrami a od konce 70. let žije převážně v Praze. Původním povoláním je strojírenský technolog. V 70. a 80. letech se aktivně věnoval rockové hudbě, v 90. letech a v současnosti především výtvarné a literární publicistice a poezii. Od roku 1984 je členem Surrealistické skupiny.
Za určující považuje setkání zejména s Vladimírem Mišíkem v roce 1975, s Ludvíkem Švábem v roce 1982 a Vratislavem Effenbergerem v roce 1984.
Své práce vydával nejprve v samizdatu, po roce 1990 v různých časopisech a publikacích doma i v zahraničí. Je stálým spolupracovníkem revue Analogon. V posledních více než dvaceti letech se organizačně a autorsky podílel na řadě výstav surrealistů a jiných umělců doma i v cizině. Je zastoupen v antologii současné surrealistické poezie Letenka do noci (2003), v Antologii české poezie (2007) a Nejlepší české básně 2011 (2011).

Knižně vydal:
Tapír a pušku (1994)
Tenkrát na Východě (2001)
Básně: výbor z textů z let 1984–2004 (2004)
Dohořívající filozof (2010)
Děravé básně (2012)
Volný způsob: poezie z let 1978–1989 (2014)

3. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2014

Přečtený život - ŠPŮREK Milan DYBBUK, 2014 (1.) - váz., 416 str.

Je třeba tvořit. A pokud tuhle moc máš, uspořádáním se nezabývej. Zrodí se na tisíce služebníků, kteří budou tvé tvorbě sloužit, neboť z ní budou žít jako červi z masa. Pokud dokážeš nastolit víru, o dogma se nestarej. Zrodí se na tisíce vykladačů, kteří se už o ně postarají. Tvořit znamená vytvářet bytí a tvorbu nelze nikdy vyjádřit. Tvorba je jiné podstaty než stvořený předmět, tvorba uniká ze stop, jež zanechává, a nikdy ji nelze vyčíst z žádných znamení. Znamení, stopy a znaky, jež vyplývají jedny z druhých, vysvětlíš vždycky. Neboť stín každé tvorby na zdi skutečností je čistá logika. Ale i přes ten samozřejmý objev zůstaneš týmž hlupákem. Také se chraň připojit na dílo umělou vřelost jako želízko vlasům, aby se vlnily. Sám rozum plodí jen mrtvé věci, i když se někdy pohybují. Umělecké dílo je dobré, vzniklo-li z nutnosti. V tomto způsobu jeho původu je jeho rozsudek: není druhého. Střez se proměny sebe sama v zavedený podnik. Když prosperující dobře zařízený podnik, bývá pozdě: vzniká závislost. A při tom opravdové a dobré tesání musí mít vlastní skrytý tichý vývoj, opřený o naprosté nasazení vlastního ducha, úplnost a bezohlednost – vše v tichu. V halasu vládnou jiné zákonitosti. Existuje literatura, která neproniká až k hltavé mase. Tvůrčí dílo, jež vzniklo z opravdové autorovy nutnosti a pro něj samotného. Poznání nejvyššího egoismu, kde zákony ztrácejí moc. Jen to, co v pravém smyslu slova pro sebe děláš, děláš i pro svět. Pro sebe pracujeme právě tehdy, když na sebe zapomínáme. Vše, co říkáš, že chceš udělat sobě, děláš druhému jako sobě. Velmi si vážíš okamžiků, jež ukradneš nějaké povinné práci, okamžiků, kdy můžeš dělat něco jiného, než co právě dělat máš: a tak teprve tehdy jsou hodiny vzácné.

RNDr. Milan Špůrek, CSc.

Ceny Nadace ČLF za rok 2014

Geolog, astrolog a publicista Milan Špůrek se narodil 22. května 1938 v Praze. V roce 1961 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV v Praze. Jako fotograf a výtvarník byl zároveò v letech 1964–1968 členem Svazu československých výtvarných umělců. V 70. a 80. letech pracoval v celostátním archivu geologické dokumentace Geofond. Poté začala jeho dráha nezávislého publicisty a spisovatele především literatury faktu a populárně vědecké literatury. Publikoval přes šedesát vědeckých a odborných prací a stovky populárně naučných článků zaměřených na geologii a její příbuzné obory; od roku 1989 se věnuje astrologii a hermetismu. Studiem astrologie se zabýval od konce 60. let, byl žákem Vratislava Jana Žižky, který v něm vzbudil zájem zejména o astrologii mundánní.

Knižně vydal:
Jehla v kupce sena (1990)
Hvězdy a osudy (s Danielou Fischerovou, 1993)
Indická astrologie (1995)
Hovory o astrologii (1995)
Praga mysteriosa (1996)
Encyklopedie západní astrologie (1997)
Předehra k mlčení (1999)
Tajemné rytmy dějin. Rytmy, cykly, periody, synchronicita a segmentace času (2006)
Poslední večeře. Leonardův hermetický obraz a jeho výklad (2007)
Poutník mnoha nocí Karel Hynek Mácha (2010)
Rozpomínání na konci věku (2013)
Přečtený život (2014)
A několik dalších publikací v němčině, francouzštině a italštině.

Ceny Nadace ČLF za literární dílo roku 2014 rozdělovala Nadace na slavnostním večeru ve společenských prostorách ERA Svět dne 5. 5. 2015 za účasti všech tří oceněných autorů. Skvělou atmosféru tohoto setkání autorů s početným publikem odborné i laické veřejnosti podtrhlo i vynikající hudební vystoupení dua Vladimíra Mišíka a Olina J. Nejezchleba. Pořadem celého večera provázel básník Eugen Brikcius.
FOTO z akce - sada

Ceny Nadace ČLF za publicistiku roku 2014

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let věku, byly uděleny již osmnáctým rokem. Od roku 2000 se předávání cen koná v Havlíčkově Brodě, za spoluúčasti MÚ Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Slavnostní předání cen za práci novinářů v roce 2014 se uskutečnili 4. června na Nové radnici.


Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského

byla udělena Alexandru Mitrofanovovi / Právo za trvale vysoký standard komentářů k domácímu politickému dění a za osobitý pohled na události na Ukrajině a v Rusku.
Cena je spojena s částkou 50.000,- Kč

Novinářská křepelka, cena pro novináře do 33 let věku

Tomáši Brolíkovi za zasvěcené reportáže z Ukrajiny, které nepostrádají velmi vypovídající obrazy a neobvyklou šířku záběru témat a svěžest článků publikovaných v týdeníku Respekt. Cenu financuje Kraj Vysočina

Danielu Stachovi za obdivuhodný rozhled a fundované vedení rozhovorů z oblasti vědy a současné civilizace v Hyde Parku na ČT 24. Cenu financuje Město Havlíčkův Brod

Cena je spojena s částkou 3.333,- Kč

CENA OPUS VITAE

za dosavadní novinářskou činnost byla udělena potřetí a získal ji Petr Nováček, který již dlouhá léta je nejznámějším a nejfundovanějším vnitropolitickým komentátorem Českého rozhlasu. Po celé čtvrtstoletí od sametové revoluce výstižně, břitce, avšak přitom vždy noblesně a se smyslem pro historický přesah glosuje nejdůležitější události nejnovějších českých dějin.

Odborná porota novinářských cen pracovala ve složení:
Martina Riebauerová (předsedkyně), Jan Bumba, Daniela Drtinová, Jan Šmíd, Jiří Pehe, Michal Komárek, Lukáš Jelínek, Libor Dvořák, Jaroslav Spurný.

Ceny Nadace ČLF za rok 2014 Ceny Nadace ČLF za rok 2014 Ceny Nadace ČLF za rok 2014 Ceny Nadace ČLF za rok 2014

Ceny Josefa Hlávky za rok 2014

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, který kdy podporoval kulturu a vzdělanost českého národa, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992. Od roku 1993 je Cena Josefa Hlávky udělována společně Nadací ČLF s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Letošní ceny se rozdělovaly již po třiadvacáté.

Ceny Josefa Hlávky za vědecké a odborné knižních práce jsou udělovány ve 4 vědních oblastech:

- vědy společenské
- vědy o neživé přírodě
- vědy o živé přírodě
- vědy lékařské.

V každé vědní oblasti je udělena jedna cena spojená s finanční částkou Kč 50.000,- pro autora event. spoluautory knižní práce.

Devítičlenná porota složená z členů expertní skupiny pro vědeckou a odbornou literaturu při Nadaci ČLF, vedená prof. RNDr. Františkem Vyskočilem, DrSc. hodnotila celkem 79 zaslaných titulů, které může do soutěže podat každá právnická nebo fyzická osoba.

Porota, která posuzovala zaslanou tvorbu roku 2014 pracovala v tomto složení:
Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. - Jaderná fakulta ČVUT Praha, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. – Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty UK, prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. - Filozofická fakulta UK, prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK, prof. RNDr. Svoboda, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. - Filozofický ústav AV ČR, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. - Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, doc. RNDr. Milan Tvrdý, DrSc.,– Matematický ústav AV ČR, prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.,- Fyziologický ústav AV ČR, předseda odborné poroty.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014 získávají:

v oblasti společenských věd:
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., a kol. za knihu Akademický atlas českých dějin / vydalo nakladatelství Academia

Na vzniku Akademického atlasu českých dějin se podílel početný kolektiv autorů, odborníků z Historického ústavu Akademie věd a katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT. Poslední akademický atlas, tehdy ještě československých dějin vyšel v roce 1965. Ten časem zastaral a nový atlas jej má samozřejmě nahradit, nebo spíše doplnit. Úplně nejlepší by bylo mít po ruce oba dva atlasy, protože ve starším je řada map, které jsou zajímavé a důležité, ale v novém chybí. Je málo pravděpodobné, že zájemce má po ruce oba atlasy, přesto musíme za klad nového atlasu považovat zařazení seznamu všech map atlasu z roku 1965. Atlas neobsahuje pouze mapy, kterých je několik set, ale najdeme v něm i velké množství různých doplňujících fotografií, faksimilií, tabulek, grafů, kreseb a rekonstrukcí.

Reprezentativní dílo je rozděleno do celkem pěti oddílů: České země v pravěku, Středověk, Raný novověk, Novověk a „Moderní dějiny", tedy dějiny od roku 1918 do současnosti. Každá část je uvozena základním textem, který přibližuje sledované období. Mnohem důležitější jsou ale doprovodné texty k jednotlivým kapitolám a mapám. Jejich autorům se většinou přehledně podařilo přiblížit danou problematiku.

v oblasti věd o neživé přírodě:
Mgr. Filip Grygar, Ph.D. za knihu Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie / vydalo nakladatelství Pavel Mervart

Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec.

Vzhledem k bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vycházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající několik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu přístupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymyká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá její „vědeckost". Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální ústav v Kodani – Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zaníceného filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literaturu, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentračních táborů.

Kniha není koncipována jako klasický vědecký životopis nebo dějiny oboru, obsahuje některé interpretace, závěry a souvislosti, jež čtenář v takto ucelené podobě v české či zahraniční literatuře patrně nenalezne. Publikace vychází ze studia Bohrových rukopisů, korespondence, rozhovorů a stěžejní bohrovské i další původní literatury, která je v tomto rozsahu české veřejnosti prezentována poprvé. Autor kromě dlouhodobého využívání zahraničních knihoven v Cambridge, Edinburghu nebo Lovani studoval i archivní materiály v Bohrově archivu v Kodani.

Niels Henrik David Bohr (1885–1962) byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence, teorii nukleárních reakcí či složeného jádra a rozvinul kapkový model jádra. Alfou i omegou Bohrova fenomenálního způsobu myšlení je filosoficko-epistemologický rámec komplementarity, jejž uplatňoval kromě fyziky nebo biologie i v jiných vědních disciplínách. Bohr založil proslulý Fyzikální ústav v Kodani a rovněž se zasloužil o založení mezinárodních vědeckých center jako CERN a NORDITA.

v oblasti věd o živé přírodě:
RNDr. Radomír Socha, DrSc., RNDr. Alexandr Jegorov, CSc., za knihu Encyklopedie léčivých hub / vydalo nakladatelství Academia

Dosud nejobsáhlejší kniha o léčivých houbách je určena zejména pro studenty přírodních věd a farmakologie, ale také pro všechny milovníky přírody, praktické houbaře a zájemce o léčbu a prevenci chorob pomocí přírodních prostředků.

Kniha zahrnuje téměř 500 barevných fotografií od 261 druhů hub s léčivými účinky a více než 160 ilustrací biochemických struktur účinných bioaktivních látek v nich obsažených. Každý druh léčivé houby je charakterizován makroskopickým popisem a hlavními znaky, jimiž se odlišuje od některých podobných druhů, se kterými by mohl být zaměněn, přehledem zjištěných bioaktivních látek, jejich léčivými vlastnostmi a možným praktickým využitím dané houby k léčebným účelům.

Kniha má rozměry 205 x 260 mm, obsahuje 768 stran

v oblasti lékařských věd:
prof. MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc., PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc., a kol. za knihu Perinatální neuropsychická morbidita dítěte / vydalo nakladatelství Karolinum

Přestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj dětí byla poprvé vyslovena již před 170 lety, teprve v průběhu 20. století došlo k významnému nárůstu studií věnovaných této problematice. Zájem odborníků byl nejprve zaměřen na snižování vysoké mateřské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustřeďuje též na další vývoj dětí s perinatální zátěží, zejména na předčasně narozené děti a asfyktické novorozence. Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice.

Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii. Kniha je zdrojem důležitých informací, včetně množství literárních odkazů, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oborů perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, dětské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektů zaměřených na zlepšení zdraví nových generací v ČR. I v mezinárodním měřítku lze těžko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.

Ceny Josefa Hlávky předávali na slavnostním shromáždění 22. června v Hlávkově zámku v Lužanech u Přeštic představitelé Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, prof. JUDr. František Pavlíček, DrSc., předseda správní rady Nadání a za Nadaci Český literární fond PhDr. Jan Lukeš, předseda správní rady.