Ceny Nadace Český literární fond

Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu od roku 2013

Od roku 2013 dochází k významné změně v udělování cen Nadace ČLF. Z původních šesti Výročních cen Nadace ČLF, jež byly udělovány za původní literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za propagaci knižní kultury, za divadelní a rozhlasovou tvorbu, za filmovou a televizní tvorbu a za publicistiku, byly ponechány pouze dvě: Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu a cena za vědeckou literaturu, která bude přiřazena k Cenám Josefa Hlávky (viz níže).

Správní rada přistoupila k této změně především ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že společenský a mediální ohlas cen NČLF v dosavadní podobě neodpovídal prostředkům, které na ně byly vynakládány, což je dáno i značnou inflací podobných ocenění, jíž jsme v současné době svědky. Druhým důvodem je snaha přispět především k propagaci literární děl, která Nadace podpořila granty. Tento cíl považuje za tím významnější, čím složitější se stávají podmínky pro vytváření i publikování literárních děl.

Cena je určena autorovi publikace a její součástí je finanční odměna ve výši 100.000 Kč. Autora publikace má cena podpořit v další literární tvorbě, zatímco nakladateli poskytnout zvýšenou publicitu o oceněném díle.

Cenu za původní literární dílo vybere expertní skupina pro literaturu z knih, které získaly grant od NČLF v předchozím roce na základě návrhu této expertní skupiny. Na cenu budou nominovány 3 tituly, z nichž bude vybrána vítězná publikace, která obdrží cenu NČLF.
V roce 2013 bude Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu udělena na Světu knihy – Knižním veletrhu. Cena za vědeckou literaturu bude předána společně s Cenami Josefa Hlávky (viz níže).

Výroční cena Karla Havlíčka Borovského za novinářskou tvorbu.

Tato cena zůstává ve své původní podobě. Je určena autorovi mimořádně společensky přínosných textů, ať již investigativního nebo analytického charakteru. Je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Již tradičně je předávána ve spolupráci s Městským úřadem v Havlíčkově Brodě. Společně s touto prestižní cenou je v Havlíčkově Brodě udělováno i ocenění práce mladých novinářů do 33 let věku Novinářskou křepelkou doprovázenou měšcem o 3.333,- Kč.

Ceny Josefa Hlávky

Nadace ČLF se podílí také na významných cenách v oblasti vědecké a odborné literatury, kde společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky.

Ceny Josefa Hlávky jsou oceněním mimořádných literárních prací uplynulého roku, posuzovaných ve čtyřech vědních oborech. Navržené knižní práce hodnotí nezávislá odborná porota v oblastech společenských věd, věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě a věd lékařských, ustavená při Nadaci ČLF.
Jednotlivé ceny jsou spojeny s odměnou 45.000,- Kč na, na kterou Nadace ČLF přispívá částkou 20.000,-Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na jeho zámku v Lužanech u Přeštic (Plzně).

O všech cenách Nadace ČLF rozhodují nezávislé poroty sestavené pro jednotlivé obory z oslovených předních znalců hodnocené problematiky. Na předávání jednotlivých cen jsou představitelem porot přednesena laudatia, která svým způsobem výběr oceněných děl zdůvodňují.

Výroční ceny Nadace ČLF do roku 2012

Významným nadačním příspěvkem do roku 2012 byly Výroční ceny Výroční ceny Nadace ČLF, udělované za úspěšnou tvorbu v uplynulém ročním období. Poroty ustavené z význačných osobností oceňovaných oborů rozhodují o šesti cenách: za  původní literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za propagaci knižní kultury, za divadelní a rozhlasovou tvorbu,  za filmovou a televizní tvorbu a za publicistiku.  Každá ze šesti udělovaných Výročních cen je spojena s odměnou ve výši 50.000,-Kč.
Termínově první udělovanou cenou byla Výroční cena Karla Havlíčka Borovského za novinářskou tvorbu. Již tradičně je předávána za spolupráce Městského úřadu v Havlíčkově Brodě koncem měsíce května.
Společně s touto prestižní cenou je v Havlíčkově Brodě udělováno i ocenění práce mladých novinářů již známou Novinářskou křepelkou doprovázenou měšcem o 3.333,- Kč.

Pět Výročních cen, za  původní literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za propagaci knižní kultury, za divadelní a rozhlasovou tvorbu,  za filmovou a televizní tvorbu bylo předáváno na slavnostním večeru s doprovodným hudebním programem, který se koná v reprezentativních prostorách odpovídajících získané prestiži cen. Po řadu posledních let byl z předávání pořizován záznam vysílaný Českou televizí.

Ceny Josefa Hlávky

 Vedle svých Výročních cen se Nadace ČLF podílí na dalších významných cenách v oblasti vědecké a odborné literatury, kde společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.uděluje Ceny Josefa Hlávky.
Ceny Josefa Hlávky jsou oceněním mimořádných literárních prací uplynulého roku, posuzovaných ve čtyřech vědních oborech. Navržené knižní práce hodnotí nezávislá odborná porota v oblastech společenských věd, věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě a věd lékařských.
Jednotlivé ceny jsou spojeny s odměnou 45.000,- Kč na, na kterou Nadace ČLF přispívá částkou 20.000,-Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na jeho zámku v Lužňanech u Přeštic (Plzně).  Práce, která byla porotou shledána jako nejhodnotnější ze všech čtyř posuzovaných oblastí, získává Výroční cenu Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu, a je předávána v rámci slavnostního udílení ostatních Výročních cen NČLF v Praze.

O všech cenách Nadace ČLF rozhodují nezávislé poroty sestavené pro jednotlivé obory z oslovených předních znalců hodnocené problematiky. Na předávání jednotlivých cen jsou představitelem porot přednesena laudatia, která svým způsobem výběr oceněných děl zdůvodňují.
Náročnost večera Výročních cen Nadace ČLF nespočívá jen v celkové výši odměn oceněným autorům v částce 300.000,- Kč, ale i v doprovodných nákladech pronájmu místa konání, zajištění uměleckého programu večera i skromného pohoštění více než dvou set pozvaných hostů.
Nadaci ČLF, ostatně jako podobným kulturním institucím tohoto zaměření, se jen těžce hledají dárci, kteří přispějí na takto komorně zaměřenou kulturní akci bez velkého mediálního a reklamního ohlasu. Přitom nejde jen  o pouhou slavnost s oceněním nejlepších autorů, umělců a vědců v posuzovaných oborech, ale i o jedinečné setkání, jak podpořených tvůrců, tak i těch, na které se již nedostalo a zůstává jim naděje propříště. Bylo by velkou škodou, kdyby tato již letitá tradice měla zaniknout pro současné finanční problémy, které postihly celý nadační sektor v důsledku přetrvávající hospodářské recese. Převzetí gesce nad některou z udělovaných cen znamená pro dárce vhodnou prezentaci na slavnostním večeru, s osobním předáním ceny oceněnému laureátu, ale především je  projevem jeho kulturnosti v panujícím tržním prostředí.

Nadace ČLF je vděčná za finanční přispění k zajištění svých Výročních cen, převzetí gesce nad  vyhlašovanými cenami, ale i za únosné poskytnutí důstojných prostorů pro jejich konání.
V případech rozhodnutí dárců či sponzorů se lze o podrobnější informace obrátit na adresu:
   

Nadace ČLF, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel. 222 560 081 – 2
nadace@nclf.cz
www.nclf.cz
KB Spálená 51, Praha 1, č.ú.: 27132-011/0100