Fond Boženy Němcové

Posláním fondu je shromažďovat a poskytovat prostředky spisovatelům a překladatelům, kteří se dostali do stavu hmotné nouze.

Finančními zdroji fondu jsou:

a) dobrovolné příspěvky, jednorázové nebo pravidelné dary právnických nebo fyzických osob
b) dědictví a odkazy
c) výnosy jmění fondu včetně úroků z prostředků fondu uložených u peněžních ústavů


Příjemcem finančních prostředků je Nadace Český literární fond, která je vede na samostatném účtu.

Finanční dary lze složit na konto vedené v KB na účtu č: 19-5389740287/0100

Nadace na žádost dárce vydá příslušné potvrzení o obdrženém daru, které lze uplatnit při daňovém přiznání.

Dárci jsou uváděni, pokud sami nejsou proti, ve Výroční zprávě Nadace ČLF.


Nadace ČLF poskytuje v souladu s posláním fondu spisovatelům a překladatelům, kteří se pro věk nebo nemoc nemohou soustavně věnovat  tvůrčí práci, a výjimečně pozůstalým rodinným příslušníkům nebo těm, kteří se nacházejí v kritické situaci:

  • finanční příspěvek k překlenutí finanční tísně
  • příspěvek na léčení

Fond spravuje správní rada Nadace ČLF.

Správní rada Nadace ČLF

-    vykonává administraci fondu, zejména účetní evidenci majetku fondu, který vede na samostatném účtu Nadace,

-    provádí administrativně právní zajištění zdrojů majetku fondu,

-    rozhoduje o nakládání s majetkem fondu s důrazem na jeho zachování pro naplňování poslání fondu,

-    rozhoduje o poskytnutí sociálních příspěvků a příspěvků na léčení spisovatelům a překladatelům v nouzi na základě žádostí podaných dotčenými osobami nebo na základě upozornění třetích osob,

-    rozhoduje o zrušení fondu. 

Správní rada rozhoduje o záležitostech fondu a poskytnutí příspěvků z majetku fondu podle své úvahy, na poskytnutí příspěvku není nárok.