Oslovení dárců

Vážení přátelé, příznivci, sponzoři,

dovolte nám, abychom Vás po seznámení s působností Nadace Český literární fond požádali o zvážení možné spolupráce, která by se mohla ukázat jako oboustranně prospěšná.

Nadace Český literární fond se často objevuje ve sdělovacích prostředcích při vyhlašování řady uměleckých a vědeckých cen, čtenář se s ní setkává v tiráži mnohých periodik, ale zejména u mnoha kvalitních knižních titulů krásné literatury i vědeckých publikací, které by bez její podpory většinou nemohly být ani vydány. Nadace se objevuje i jako garant mnohých projektů rozhlasových, divadelních, filmových i televizních, podporuje řadu pořádaných uměleckých festivalů a přehlídek v těchto uměleckých oborech.

Účel a poslání Nadace ČLF naplňuje svým rozhodováním správní rada a její poradní orgány. Těmi jsou expertní skupiny, posuzující žádosti o nadační příspěvky v oborech literární tvorby včetně vědecké a odborné literatury, dramatické tvorby (divadlo, film, tanec, rozhlas) i publicistiky, a poroty pro Výroční ceny NČLF. Působí v nich téměř 40 znamenitých umělců, vědců a dalších známých odborníků v jednotlivých oborech, kteří jsou zárukou, že rozdělované finanční prostředky jsou vždy vydány skutečně účelně a s maximem možné objektivity.

Vlastní finanční prostředky Nadace ČLF jsou pochopitelně vzhledem k rozsahu žádostí a potřeb omezené a s účinností nového nadačního zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech nelze v tomto směru očekávat žádné zlepšení.

Právě za této situace však Nadace ČLF nemusí sloužit pouze jako pouhý zdroj podpor z vlastních prostředků, ale i jako prostředník při podpoře kultury, kdy může zasvěceně působit jako poradní orgán pro získané sponzory při jejich volbě napomoci konkrétnímu kulturnímu projektu nebo dílu. Pro tuto dosud nevyužívanou funkci Nadace ČLF se přímo nabízí zmiňovaná hodnověrnost výborů sekcí nadace, v nichž jsou zastoupeni přední umělečtí tvůrci a odborníci.

Sponzor či dárce má možnost díky odbornému posuzování těchto volených orgánů nadace poskytnout vhodně svůj příspěvek na hodnotná díla nebo projekty v oborech, které sám zvolí.

Finančním příspěvkem konkrétnímu projektu či dílu podporovanému Nadací ČLF využívá každý sponzor i kulturní formou svou propagaci, která mu bude příhodným způsobem ze strany nadace, resp. podporovaného subjektu smluvně zajištěna.

Fond Boženy Němcové

V rámci Nadace Českého literárního fondu působí i Fond Boženy Němcové pro pomoc spisovatelům a překladatelům v nouzi. Posláním fondu je shromažďování a poskytování prostředků spisovatelům a překladatelům a ve výjimečných případech pozůstalým rodinným příslušníkům. Jeho činnost se řídí zvláštním statutem.

Finančními zdroji fondu jsou:

a) dobrovolné příspěvky, jednorázové nebo pravidelné dary právnických nebo fyzických osob
b) dědictví a odkazy
c) výnosy jmění fondu včetně úroků z prostředků fondu uložených u peněžních ústavů


Příjemcem finančních prostředků je Nadace Český literární fond, která je vede na samostatném účtu.

Finanční dary lze složit na konto vedené v KB na účtu č: 19-5389740287/0100

Nadace na žádost dárce vydá příslušné potvrzení o obdrženém daru, které lze uplatnit při daňovém přiznání.

Dárci jsou uváděni, pokud sami nejsou proti, ve Výroční zprávě Nadace ČLF.


Nadace ČLF poskytuje v souladu s posláním fondu spisovatelům a překladatelům , kteří se pro věk nebo nemoc nemohou soustavně věnovat  tvůrčí práci, a výjimečně pozůstalým rodinným příslušníkům nebo těm, kteří se nacházejí v kritické situaci:

  • finanční příspěvek k překlenutí finanční tísně
  • příspěvek na léčení

Na poskytnutí příspěvků z prostředků fondu není právní nárok.


O poskytnutí nadačních příspěvků z tohoto fondu rozhoduje správní rada Nadace na základě doporučení ustavené Rady FBN, která posuzuje obdržené návrhy na poskytnutí podpory.
Členy první rady fondu byli Hana Bělohradská, Daniela Fišerová, Josef Forbelský, Ivan Kříž, Zdeněk Urbánek
Současnou radu FBN tvoří: překladatel Šimon Pellar (předseda), spisovatel Ivan Klíma, básník a prozaik Petr Prouza.