Smlouvy rozhodnutých nadačních příspěvků

Jakmile správní rada rozhodne o udělení nadačních příspěvků, uzavírají se s příjemci příslušné smlouvy.
Smlouvy uvádějí povinnosti příjemců využít poskytnutý nadační příspěvek k výhradně stanoveným účelům. U stipendií se příjemci zavazují podat nadaci zprávu o ukončení díla, resp. ukončení zahraniční cesty v případě cestovních stipendií mladých vědců. Při vydání díla podpořeného stipendiem se autor zavazuje odevzdat Nadaci výtisk této publikace. Navíc se zavazuje upozornit uživatele jeho díla, nakladatele, vydavatele na okolnost získané podpory Nadace a toto u díla uvést. Pro případ nevydaného díla se autor zavazuje odevzdat nadaci v jednom vyhotovení stejnopis rukopisu podpořeného díla.

V případech poskytnutých cestovních stipendií mladým vědcům  a grantů uživatelům děl se vyžaduje předložení vyúčtování absolvované cesty, resp. vynaložených nákladů na realizaci podpořeného díla.

Pokud příjemce nadačního příspěvku nesplní některý z přijatých smluvních závazků je Nadace oprávněna od smlouvy odstoupit a příjemce je povinen v předepsané lhůtě vyplacený nadační příspěvek vrátit.

vzory smluv