Systém podporovaných oblastí

Upořádání nadačního systému rozlišuje tři základní tvůrčí oblasti, a sice literární tvorbu, dramatickou tvorbu a publicistiku, které zahrnují další zájmové obory.

A. Literární tvorba zahrnující:

     a.  původní krásnou literaturu
     b. překladovou literaturu
     c. odbornou a vědeckou literaturu

B. Dramatická tvorba zahrnující:

     a. divadlo / rozhlas
     b. film / televizi
     c. výkonné umělce
     d. performing art 

C.  Publicistika zahrnující:

     a. kulturní periodika
     b. odborná periodika
     c. literární publicistiku v médiích

Pro takto obecně vymezené oblasti nadačního programu vyhlašuje správní rada vždy začátkem kalendářního roku konkrétní nadační program. Pro příslušný rok se volí preferenční obory pro  vypisované granty a stipendia, které se dle situace ročně mění. Uchazeči o vyhlášené nadační příspěvky procházejí výběrovým řízením v expertních skupinách.

Veřejnost je o nadačním programu informována na webových stránkách nadace a o vyhlášení výběrového řízení i zprávou v nejčtenějších periodikách.

Správní rada ke svému rozhodování o přiznání nadačního příspěvku zřizuje nezávislé poradní orgány - expertní skupiny a poroty, ve kterých pracují význační autoři, umělci, vědci a odborníci z tvůrčích oblastí podporovaných nadací, kteří jsou zárukou  potřebné znalosti situace v oboru  i objektivity při posuzování podaných žádostí.

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím předtištěného formuláře. Jiný způsob podání žádosti se ve výběrovém řízení nehodnotí. Podrobnosti, jak doložit žádost dalšími požadovanými doklady, jsou uváděny v podmínkách každého vypisovaného grantu nebo stipendia.

Podané žádosti hodnotí individuálně členové expertních skupin, kteří svým posouzením vytvářejí pro správní radu doporučení pro konečné rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku.
 
Přiznaný nadační příspěvek je v případě grantů a stipendií stvrzen uzavřením smlouvy s příjemcem, který se zavazuje k využití příspěvku pro stanovený účel a v určených termínech. Poskytnuté nadační příspěvky podléhají vyúčtování.
Nadace uděluje i výroční nadační příspěvky jako Výroční ceny ve vyhlašovaných oborech za mimořádné díla a tvůrčí výkony v šesti oborech. O udělení ceny rozhoduje správní rada, která potvrzuje výrok  nezávislé odborné poroty každé ceny. Poroty jsou sestavovány z předních umělců, kritiků a odborníků příslušných oborů.