Nadační příspěvky – výběrové řízení

Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblastech nadačního zájmu se uskutečňuje poskytováním nadačních příspěvků z vlastních prostředků Nadace, které zahrnují

 • granty
 • stipendia
 • ceny Nadace
 • ceny ze soutěží
 • příspěvky na nadační akce


Nadační příspěvky se poskytují příjemcům podle pravidel přijatých správní radou Nadace a na základě výsledků výběrového řízení a veřejných soutěží.

Granty

 1. Nadační příspěvky ve formě grantu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám, které
  a) vykonávají či podporují tvůrčí činnost
  b) realizují výsledky tvůrčí činnosti a projekty v oblasti původní i přeložené literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu,    televize, novinářství a zábavního umění a zprostředkovávají je tak nejširší veřejnosti.
 2. Na poskytnutí grantu se vypisuje výběrové řízení, jehož podmínky jsou zveřejněny.
 3. Poskytnutí grantu je předmětem písemného smluvního vztahu.
 4. Konkrétní podmínky určují Pravidla pro poskytování grantů.


Stipendia

 1. Stipendiem se rozumí jednorázový nebo pravidelný měsíční příjem poskytovaný tvůrčím pracovníkům: jeho účelem je podpořit vytvoření či dokončení nového díla, případně jeho realizaci. Stipendium je rovněž možné poskytnout na studium materiálů nutných k vytvoření díla a na cesty vědeckých pracovníků.
 2. Na udělení stipendia se vypisuje výběrové řízení, jehož podmínky jsou zveřejněny.
 3. Poskytnutí tvůrčího stipendia  a cestovního stipendia je předmětem písemného smluvního vztahu.
 4. Konkrétní podmínky určují Pravidla pro poskytování stipendií.


Ceny Nadace

 1. Výroční ceny Nadace ČLF jsou určeny k ocenění mimořádných tvůrčích počinů v oblasti literární tvorby a publicistiky. Jejich udělování se řídí statutem schvalovaným správní radou Nadace. Výroční ceny Nadace jsou vyhlašovány jako veřejná soutěž.
 2. Nadace může přispívat v součinnosti s tvůrčími a jinými sdruženími v oblasti aktivit Nadace i na další ceny.


Soutěže

Nadace uděluje nadační příspěvky oceněným jednotlivcům v soutěžích, které sama vypisuje v oblastech svých aktivit, a to na základě hodnocení odborných porot


Příspěvky na nadační akce

Jde o nadační příspěvky poskytované ve spojení s akcemi pořádanými Nadací v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, zejména pak v souvislosti s jejich organizačním  či programovým zajištěním.


Okruh osob pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám bez ohledu na jejich státní příslušnost, umístění sídla či teritoriální působnost; pro poskytování nadačních příspěvků platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a statutu Nadace.


Obecné podmínky poskytování nadačních příspěvků

 1. Poskytnutím jakéhokoliv nadačního příspěvku nejsou omezena autorská práva příjemce nadačního příspěvku.
 2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty bez ohledu na členství jejich příjemců v uměleckých či profesních organizacích.
 3. Příjemce nadačního příspěvku nadace je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání příspěvku.
 4. Při změně rozhodných skutečností Nadace zváží snížení či vrácení poskytnutého nadačního příspěvku; to platí i v případě, pokud byl příspěvek poskytnut na základě nesprávných či neúplných údajů nebo byly zamlčeny skutečnosti rozhodující pro jeho poskytnutí.
 5. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
 6. O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada Nadace.


Poradní orgány

Správní rada si k objektivnímu posouzení žádosti o poskytnutí nadačních příspěvků a udělení cen Nadace vytváří tyto poradní orgány:

 • expertní skupiny pro udělování  nadačních příspěvků       
 • odborné poroty pro udělování  cen Nadace
 • Fond Boženy Němcové pro pomoc spisovatelům a překladatelům v nouzi