Nadační program pro rok 2014

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2014", jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF.

Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory, ale jejichž kvalita a dosah za to nepochybně stojí. Jak napovídá název Nadace, základ představuje literární tvorba v četných podobách. Nadační program tak zahrnuje podporu děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů jako je dramatická tvorba a publicistika i začínající výkonní umělci.

Správní rada Nadace z  těchto statutem vymezených okruhů definuje pro každý rok rozsah konkrétních tematických skupin podpory ve formě stipendií a grantů a stanoví i maximální částku pro obě skupiny nadačních příspěvků. Podrobnosti o možnostech získání  nadačních příspěvků jsou spolu s náležitostmi příslušných žádostí a jejich doprovodných dokladů uvedeny na dalších stranách.

Rozhodování o udělení nadačních příspěvků probíhá ve výběrovém řízení, kdy jsou jednotlivé žádosti posuzovány v ustavených expertních skupinách z oslovených tvůrců, kritiků, nakladatelů, vědců a dalších odborníků z hodnocených oblastí podpory. Tito experti žádosti bodují a předkládají své návrhy správní radě, která o nich s definitivní platností rozhodne. Na udělení příspěvku není právní nárok, proti rozhodnutí správní rady se nelze odvolat a vzhledem k bodovému systému není možné ani podávat vysvětlení.

Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7.000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové.

Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia.

Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

Nadační příspěvky, které jsou financovány rozdělovaným výnosem z vkladů spravovaných prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) musí již při podávání žádostí respektovat ustanovení přijatých „Pravidel pro poskytování nadačních příspěvků z NIF", která jistým způsobem omezují jejich přidělování. Pro rok 2014 bylo rozhodnuto financovat z těchto prostředků poskytovaná stipendia.

Nadační program byl zpracován v souladu se zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění následných úprav a s uzavřenými smlouvami s Fondem národního majetku (FNM) a Ministerstvem financí (MF ČR) o využívání prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) a s ustanoveními statutu Nadace Český literární fond. 

Nadační program pro rok 2014

Literatura:

Granty

 • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu

Stipendia

 • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu

Dramatická tvorba

Granty

 • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu
 • pro absolventy uměleckých škol  bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety - výkonné umělce)

Stipendia

 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

Publicistika

Granty

 • na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů

Stipendia

      °     na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu

Věda

Granty

 • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia

 • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Program nadačních příspěvků z prostředků z NIF zahrnuje všechna výše vypsaná stipendia.

 

Vlastní program Nadace v roce 2014

Ceny Nadace ČLF za rok 2013 / květen 2014

Ceny J. Hlávky (s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových) - červen 2014 (návrhy na ocenění nutno zaslat nebo doručit do pátku 31. 1. 2014 do Nadace ČLF včetně 1 výtisku navržené publikace).

Autorské večery Nadace ČLF - Literární profily 2014

 

Stipendia

Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let)

Stipendia na teatrologické studie budou uděleny pouze na práce uveřejněné v knižní podobě, netýkají se tedy studií v odborných časopisech

Pro žadatele o stipendia platí Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF (viz www.nclf.cz - Pravidla z NIF)

Granty

Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky

Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (oblasti zájmu Nadace ČLF: a/původní a překladová literatura  b/ dramatická oblast c/publicistika d/vědecká a odborná literatura)

Žádosti

Konečný termín podání žádostí na předepsaných tiskopisech je stanoven na pátek 28. 2. 2014.

 Pro žádosti o poskytnutí  cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou  vyhlášeny dva termíny, a to: pátek 28. 3. 2014  a  pátek 12. 9. 2014.

Tiskopisy žádostí jsou ke stažení zde: stipendium (pracovní), stipendium na cesty, grant        nebo jsou k vyzvednutí v sídle Nadace ČLF po dohodě na tel. 222 560 081-2

K žádosti  o grant je nutno doložit přílohy:

 1. výpis registrace zřizovací listiny žadatele, výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku a pod. (ne starší 2 měsíců)
 2. žadatelé o příspěvek na vydání publikace: synopsi díla (10 x), ukázku textu díla 5 - 10 stran (10 x), lektorský posudek (10 x), nakladatelskou smlouvu (1 x) a u překladových titulů i smlouvu o autorských právech (1 x)
 3. žadatelé o příspěvek na vydávání vědeckých periodik: tři poslední čísla na ukázku (9x)

Žádost je nutno podat písemně poštou nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného výběrového řízení v požadovaném počtu exemplářů do 28. 2. 2014 včetně potřebných příloh. U poštou zasílaných žádostí je posledním termínem pro příjem toto datum podání označené na obálce obdržené žádosti.

Žádosti obdržené po termínu nebo nedostatečně vyplněné nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3. (vymezení oblastí viz výše)

S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel s následně doloženým vyúčtováním.

Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně i všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání grantu nebo stipendia.

Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů lze příjemcům vyplatit až po jejich vydání a předložení titulu Nadaci ČLF.   Konečný termín  pro převzetí podpořené publikace je pátek 9. 1. 2015.

Vyplněnou žádost v počtu požadovaných exemplářů s potřebnými přílohami doručte

na adresu:

Nadace Český literární fond
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

Případné dotazy k podání vyřizuje administrátorka:

Helena Hájková - hajkova@nclf.cz

tel.: 222560081 - 2,  e-mail: nadace@nclf.cz , www.nclf.cz