Poslání a cíle

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci bývalých kulturních fondů, a poprvé byla registrována v roce 1994. Statut a postavení současné Nadace ČLF byly znovu upraveny zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého je registrována od  roku 1999. Nadace je právnickou osobou a její právní poměry upravuje zák. č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník.

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.
Řídícím orgánem Nadace ČLF je správní rada, volená na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kancelář nadace tvoří 5 zaměstnanců v čele s ředitelem.

Uvedené poslání Nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného  nadačního programu. Výběrové řízení probíhá prostřednictvím několik expertních komisí čítajících několik desítek dobrovolných spolupracovníků, kteří ve výběrovém řízení hodnotí přijaté žádosti a správní radě připravují podklady pro udělení stipendií nebo grantů v jednotlivých oborech.
Nadace rozdělovala v posledních letech cca 250 nadačních příspěvků ročně.

Nadace každoročně oceňuje na návrh expertní komise výjimečná literární díla prostřednictvím Výroční ceny Nadace ČLF za literaturu.
Dále uděluje ve spolupráci s Nadací OSF Cenu K. H. Borovského za publicistiku a spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.

Aby Nadace co nejlépe dostála svému poslání, obrací se na dárce a sponzory, kteří jsou ochotni vložit své prostředky do české kultury a vědy. Tito dárci a sponzoři mohou využít znalostí fundovaných členů našich expertních komisí spolupracujících s Nadací a přispět tak k finanční podpoře autorů a děl nezpochybnitelné hodnoty.

Případní dárci či sponzoři se mohou pro podrobnější informace obrátit na adresu:

Nadace ČLF
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel. 222 560 081-2
nadace@nclf.cz

KB Spálená 51, Praha 1
č.ú.: 27132011/0100