Výběrové řízení

Podpora tvůrčí činnosti a projektů se uskutečňuje poskytováním nadačních příspěvků z prostředků Nadace ČLF, které zahrnují:

 • granty
 • stipendia
 • ceny Nadace
 • ceny ze soutěží
 • příspěvky na nadační akce

Granty

 1. Nadační příspěvky ve formě grantu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám, které jsou nakladateli a vydavateli.
 2. Na poskytnutí grantu se vypisuje výběrové řízení, jehož podmínky jsou zveřejněny.
 3. Poskytnutí grantu je předmětem písemného smluvního vztahu.
 4. Konkrétní podmínky určují Pravidla pro poskytování grantů a stipendií (viz níže).

  Stipendia
 1. Stipendiem se rozumí jednorázový nebo pravidelný měsíční příjem poskytovaný tvůrčím pracovníkům. Jeho účelem je podpořit napsání nového díla. Stipendium je rovněž poskytováno na cesty vědeckých pracovníků.
 2. Na udělení stipendia se vypisuje výběrové řízení, jehož podmínky jsou zveřejněny.
 3. Poskytnutí tvůrčího stipendia  a cestovního stipendia je předmětem písemného smluvního vztahu.
 4. Konkrétní podmínky určují Pravidla pro poskytování grantů a stipendií (viz níže).

 

Pravidla pro poskytování grantů a stipendií

Obecná pravidla

– Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým osobám – občanům České republiky nebo právnickým osobám se sídlem v České republice, a to bez ohledu na jejich teritoriální působnost; pro poskytování nadačních příspěvků platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a statutu Nadace.

– Poskytnutím jakéhokoliv nadačního příspěvku nejsou omezena autorská práva příjemce nadačního příspěvku.

– Nadační příspěvky jsou poskytovány bez ohledu na členství jejich příjemců v uměleckých či profesních organizacích.

– Příjemce nadačního příspěvku nadace je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání příspěvku.

– Při změně rozhodných skutečností Nadace zváží snížení či vrácení poskytnutého nadačního příspěvku; to platí i v případě, pokud byl příspěvek poskytnut na základě nesprávných či neúplných údajů nebo byly zamlčeny skutečnosti rozhodující pro jeho poskytnutí.

– Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

– Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů jsou příjemcům vyplaceny až po jejich vydání a předložení titulu Nadaci ČLF.

– Rozhodování o udělení nadačních příspěvků probíhá ve výběrovém řízení podle pravidel přijatých správní radou Nadace. Jednotlivé žádosti jsou posuzovány v expertních komisích složených z renomovaných tvůrců, kritiků, nakladatelů, vědců a dalších odborníků z hodnocených oblastí podpory. Tito experti žádosti bodují a předkládají své návrhy správní radě, která o nich s definitivní platností rozhodne. Proti rozhodnutí správní rady se nelze odvolat a vzhledem k bodovému systému není možné ani podávat vysvětlení.

Stipendia

– Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Ta mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 9000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 56.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové. Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia, která jsou určena výlučně na úhradu cestovních nákladů.

– Každý žadatel o stipendium smí podat pouze jednu žádost. Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let). Stipendia na teatrologické studie budou udělena pouze na knižní práce, netýkají se tedy studií v odborných časopisech.

Granty

– Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací ve formě knižních titulů jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výše závisí na hodnocení expertních komisí vyjádřeném body a celkové výši uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

– Každý žadatel o grant může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (viz Nadační program). Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky.

Smlouvy o udělení nadačních příspěvků

Na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačních příspěvků se s jejich příjemci uzavírají příslušné smlouvy.

Smlouvy uvádějí povinnost příjemců využít poskytnutý nadační příspěvek výhradně ke stanoveným účelům. U stipendií se příjemci zavazují podat nadaci zprávu o ukončení díla, resp. ukončení zahraniční cesty v případě cestovních stipendií mladých vědců. Při vydání díla podpořeného stipendiem se autor zavazuje odevzdat Nadaci výtisk této publikace a zavazuje se upozornit uživatele jeho díla, nakladatele či vydavatele na okolnost získané podpory Nadace a toto u díla uvést. Při vydání díla podpořeného grantem se nakladatel či vydavatel zavazuje odevzdat Nadaci 2 výtisky této publikace a v publikaci uvést, že dílo bylo podpořeno Nadací ČLF. Pro případ nevydaného díla podpořeného stipendiem se autor zavazuje odevzdat nadaci v jednom vyhotovení stejnopis rukopisu díla (v elektronické podobě jako soubor pdf). V případech poskytnutých cestovních stipendií mladým vědcům a grantů vydavatelům děl se vyžaduje předložení vyúčtování absolvované cesty, resp. vynaložených nákladů na vydání podpořeného díla.

Pokud příjemce nadačního příspěvku nesplní některý z přijatých smluvních závazků, je Nadace oprávněna od smlouvy odstoupit a příjemce je povinen v předepsané lhůtě vyplacený nadační příspěvek vrátit.

Poradní orgány

Správní rada si k objektivnímu posouzení žádosti o poskytnutí nadačních příspěvků a udělení cen Nadace vytváří poradní orgány:

– expertní komise pro oblast literatury a publicistiky

– expertní komise pro oblast dramatické tvorby

– expertní komise pro oblast vědy (vědecké časopisy a cestovní stipendia).

Každý z těchto nezávislých poradních orgánů má sedm až devět členů. Tvoří je význační autoři, umělci, vědci a odborníci z tvůrčích oblastí podporovaných nadací, kteří jsou zárukou potřebné znalosti situace v oboru i objektivity při posuzování podaných žádostí.

Ceny Nadace

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo

O ceně rozhoduje expertní komise Nadace ČLF pro literaturu a její návrh schvaluje správní rada. Předání cen se uskutečňuje na akci pořádané Nadací ČLF.

Ceny J. Hlávky (společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových)

O ceně rozhoduje expertní komise Nadace ČLF pro vědu, jejíž návrh schvaluje správní rada Nadace ČLF. Ceny jsou předávány na akci pořádané Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Soutěže

Nadace uděluje nadační příspěvky oceněným jednotlivcům v soutěžích, které může vypsat v nadačním programu v oblastech svých aktivit. Výsledky soutěží hodnotí odpovídající expertní komise Nadace ČLF a schvaluje správní rada Nadace ČLF.

Příspěvky na nadační akce

Nadace může poskytovat nadační příspěvky na akce pořádané nebo podporované Nadací ČLF v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, zejména pak v souvislosti s jejich organizačním  či programovým zajištěním.